Lprint - drukarnia & studio graficzne

 

Ogólne warunki zamówienia

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ z dnia 02.04.2013r. w firmie LPrint Łukasz Linke.

Niniejszy dokument określa warunki świadczenia usług przez firmę LPrint Łukasz Linke (LPrint). Jeżeli zaistnieje rozbieżność pomiędzy treścią niniejszych Warunków, a zawartą umową w formie złożenia zamówienia i przyjęciem zamówienia przez LPrint wiążące są postanowienia umowy.

§1

ZAMÓWIENIA / TERMIN REALIZACJI

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, mailowej z podaniem numeru NIP, REGON, dokładnego adresu, numerów telefonu i fax, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zamawiającego oraz (w przypadku zam. pisemnego) pieczęcią firmową i czytelnym podpisem osoby zamawiającej.
 2. W razie wątpliwości przyjmuje się, że osoba wskazana do kontaktów jest umocowana przez Zamawiającego do składania oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy dotyczących umowy, w tym zawarcia, zmiany, uszczegółowienia, odstąpienia, rozwiązania umowy oraz do odebrania przedmiotu zamówienia.
 3. Składając zamówienie w LPrint po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny wyciąg z odpisu Krajowego Rejestru Sądowego lub Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej, NIP, Regon, pełnomocnictwo.
 4. Podpisane i wysłane zamówienie przez Zamawiającego, potwierdzone przez Lprint, nie może być odwołane.
 5. Termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym i potwierdzony przez LPrint.
 6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony jest od momentu dostarczenia do LPrint ostatniego zaakceptowanego elementu zlecenia lub akceptacji projektu (gdy projekt wykonuje LPrint).
 7. LPrint zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji wynikające z przyczyn od LPrint niezależnych.

§2

PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji jest wpłacenie zaliczki w wysokości minimum 50% wartości zamówienia netto.
 2. Wszystkie podawane przez LPrint kwoty są kwotami netto, do których należy doliczyć VAT.
 3. Częściowe wykonanie umowy: w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii.
 4. W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione, przez firmę LPrint, koszty związane z realizacją złożonego zamówienia (umownie wartość 35% netto zaliczki )
 5. W przypadku wystąpienia kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Dotyczy to zarówno zakupionego towaru niezbędnego do realizacji zlecenia jak i gotowego produktu końcowego. Ewentualne rozliczenie wynikające z kwestii spornych nastąpi po obopólnym pisemnym uzgodnieniu stanowiska stron.
 6. LPrint ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

§3

TRANSPORT

 1. Zamawiający może odebrać przedmiot zamówienia własnym transportem. Na zlecenie Zamawiającego przedmiot zlecenia może być wysłany za pośrednictwem firm spedycyjnych. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. W przypadku wystąpienia opóźnień z przyczyn od LPrint niezależnych , Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany.
 2. Przyjmując przedmiot zamówienia od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany - w przypadku gdy kartony są naruszone lub przedmiot zamówienia uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu - do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym oraz spisania reklamacji z kurierem.

§4

REKLAMACJE

 1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia jakości dostarczonych produktów stanowiących przedmiot zamówienia oraz do pisemnego poinformowania LPrint o ewentualnych wadach do 3 dni roboczych, od daty dostarczenia przesyłki. Po tym terminie przyjmuje się, iż produkt jest wolny od jakichkolwiek wad.
 2. Zamawiający ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem reklamowanego towaru.
 3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od jej pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.
 4. Reklamacja co do rozbieżności koloru w druku przysługuje wówczas, gdy Zamawiający dostarczył lub zamówił w LPrint proof lub wzór.
 5. Tolerancja kolorów między ustalonymi kolorami a drukiem może wynosić 10-15%.
 6. Kolory mogą różnic się również wówczas, gdy zastosowane jest uszlachetnienie wydruku (powłoka błyszcząca, matowa).
 7. LPrint nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wydruku projektów dostarczonych przez Zamawiającego w złej jakości lub uprzednio przez niego zaakceptowanych.
 8. Przyjmuje się, że Zamawiający zapoznał się z warunkami technicznymi i możliwościami druku umieszczonymi na stronie internetowej LPrint.
 9. LPrint zastrzega, iż nie będzie badać otrzymanych materiałów do wykonania powierzonych zleceń oraz treści w nich zawartych, ani pod względem formalnym, ani jakościowym, ani merytorycznym i wyłącza wobec tego swoją odpowiedzialność z powodu wad prawnych i fizycznych oraz błędów, które wynikną z dostarczonych przez Zamawiającego materiałów.

§5

PRAWA AUTORSKIE

 1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez firmę LPrint produktów w materiałach reklamowych, stronie www, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych firmy LPrint. LPrint ma prawo do umieszczania na swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.
 2. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku przekazanych LPrint w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
 3. Prawa autorskie do wykonanych przez LPrint projektów posiada wyłącznie firma LPrint, projekt jest ściśle powiązany z produktem reklamowym i nie może być w żaden inny sposób rozpowszechniany chyba, że zawarta została umowa o najmie lub przekazaniu praw autorskich.

§6

POZOSTAŁE WARUNKI

 1. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
 2. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby firmy LPrint.
 3. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

zapraszamy

Copyright 2013 Lprint Łukasz Linke